Regulamin Formularza Zgłoszeniowego PPK

 1. Postanowienia ogólne.
  1. Pojęcia użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane w Załączniku numer 1 do Regulaminu.
  2. Investors TFI udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin na Stronie internetowej.
  3. Regulamin określa warunki świadczenia przez Investors TFI usługi polegającej na umożliwieniu złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy w postaci elektronicznej.
  4. Usługa świadczona jest na rzecz Pracodawcy, który zainteresowany jest zawarciem Umowy.
  5. Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu  dostępna jest wyłącznie dla przedsiębiorców i nie jest przeznaczona dla konsumentów.
  6. Korzystanie z Usługi może następować wyłącznie w sposób ustanowiony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.
 2. Korzystanie z Usługi.
  1. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet i poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (co najmniej w wersji 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox.
  2. Korzystanie z Usługi jest darmowe. Koszty dostępu do sieci Internet ponosi Użytkownik według obowiązującej go u danego operatora taryfy.
  3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią. Brak jego akceptacji obliguje Użytkownika do natychmiastowego zakończenia korzystania z Usługi.
 3. Składanie dyspozycji.
  1. Korzystanie z Usługi następuje w kilku krokach.
  2. W pierwszym kroku Użytkownik podaje dane Pracodawcy poprzez wskazanie jednego z następujących numerów:
   1. Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   2. Numeru w Rejestrze Gospodarki Narodowej (REGON),
   3. Numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).
  3. Po wprowadzeniu jednego z numerów wskazanych w pkt 3.2 powyżej, następuje automatyczne zaczytanie pozostałych danych identyfikacyjnych Pracodawcy pobranych z GUS.
  4. W dalszym kroku Użytkownik dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych Pracodawcy oraz dokonuje:
   1. wskazania Administratorów Pracodawcy, o których mowa w Regulaminie PPK Serwis,
   2. wskazania osób kontaktowych - przedstawicieli Pracodawcy upoważnionych do kontaktu z Funduszem ale nie będących Administratorami Pracodawcy,
   3. określenia wysokości wpłat dodatkowych finansowanych przez Pracodawcę,
   4. wskazania osób zawierających Umowę w imieniu Pracodawcy (zgodnie z reprezentacją albo na podstawie pełnomocnictwa),
   5. załączenia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo pełnomocnictwa.
  5. W dalszej kolejności następuje złożenie oświadczenia w przedmiocie zawarcia Umowy.
  6. Złożenie oświadczenia o zawarciu Umowy nie jest równoznaczne z zawarciem Umowy, które następuje po potwierdzeniu zawarcia Umowy przez Investors TFI w drodze wiadomości e-mail, która zostaje wysłana na adresy osób kontaktowych i osób z dostępem do PPK Serwis.
 4. Zmiana Regulaminu.
  1. Investors TFI jest uprawniona do zmiany Regulaminu jeżeli:
   1. wystąpiła zmiana funkcjonalności w zakresie Usługi,
   2. wystąpiła zmiana funkcjonalności w zakresie parametrów technicznych urządzenia komputerowego niezbędnych do korzystania z Usługi,
   3. wystąpiła konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, Statutu lub Prospektu informacyjnego Funduszu.
  2. O dokonanej zmianie Regulaminu Investors TFI poinformuje Użytkowników poprzez przesłanie aktualnej treści Regulaminu na adres poczty elektronicznej Administratora Pracodawcy lub poprzez Stronę internetową.
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia tej informacji na Stronie internetowej, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.
 5. Odpowiedzialność.
  1. Investors TFI nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do korzystania z Usługi oraz z tytułu przerw w funkcjonowaniu dostępu do Usługi.
  2. Investors TFI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi, w tym za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Usługi, korzystania z pomocy technicznej lub jej braku lub zblokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania. Odpowiedzialność Investors TFI jest również wyłączona w zakresie utraconych lub spodziewanych korzyści.
  3. Investors TFI nie udziela żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do Usługi, jej jakości, funkcjonowania, dostępności oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy zastosowania dla potrzeb indywidualnych wymagań Użytkownika.
  4. Investors TFI zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących spowodować utrudnienia lub uniemożliwiać korzystanie z Usługi.
 6. Reklamacje.
  1. Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości Usługi.
  2. Po otrzymaniu reklamacji Investors TFI prześle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail Administratora Pracodawcy.
  3. Odpowiedź Investors TFI w przedmiocie rozpoznania reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Administratora Pracodawcy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych.
  1. Administratorem zebranych danych osobowych Administratorów Pracodawcy jest Investors TFI. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik numer 2 do Regulaminu.
  2. Administratorem danych osobowych uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego jest Fundusz. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Pracowniczego Planu Kapitałowego zostały przekazane przez Fundusz w stosownej Klauzuli informacyjnej.
 8. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia będą wciąż obowiązujące.
  3. Miejscem wykonania umowy jest Warszawa. Właściwym dla rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Investors TFI a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Investors TFI.
  4. Uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy są niezbywalne, z wyłączeniem przypadków zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.
  5. Investors TFI zastrzega na swoją rzecz prawo do przeniesienia wszelkich praw lub obowiązków wynikających z umów zawartych na podstawie Regulaminu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik numer 1 – Definicje.

Administrator Pracodawcy – osoba wskazana przez Pracodawcę w umowie o zarządzanie Pracowniczy Planem Kapitałowym jako reprezentant Pracodawcy.

Fundusz – Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1643.

Investors TFI – Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685, NIP 1070001525, REGON 140027134, o kapitale zakładowym w wysokości  7.257.190,00 zł, w całości wpłaconym.  

PPK Serwis – system teleinformatyczny umożliwiający Użytkownikowi zarządzanie informacją o pracownikach Pracodawcy uczestniczących w Pracowniczym Planie Kapitałowym oraz listami składek do Pracowniczego Planu Kapitałowego.

Pracodawca – podmiot, który zamierza zawrzeć z Funduszem Umowę.

Pracowniczy Plan Kapitałowy – pracowniczy plan kapitałowy prowadzony w rozumieniu ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych na podstawie umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym zawartej przez Pracodawcę z Funduszem.

Strona internetowa – strona internetowa Investors TFI o adresie https://investors.pl.

Regulamin – regulamin świadczenia Usługi.

Umowa – umowa o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym.

Usługa - usługa polegająca na umożliwieniu złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy w postaci elektronicznej.

Użytkownik – Pracodawca oraz jego przedstawiciele, którzy korzystają z Usługi.

 

Załącznik numer 2 – Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.

Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi dostępu do PPK Serwis oraz korzystaniem z PPK Serwis.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 22 378 91 50 lub pisemnie na adres ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Dane zostały pozyskane od Państwa pracodawcy w związku ze wskazaniem Państwa jako Administratorów Pracodawcy/przedstawicieli Pracodawcy.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Na potrzeby świadczenia Usługi przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są również Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów świadczenia Usługi. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, obrony przed roszczeniami, jak też korzystania z naszych uprawnień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby kontaktu z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby udzielić informacji czy przekazać informację o zmianach w Usłudze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Użytkownikiem.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, na jej podstawie Państwa dane mogą być również wykorzystywane dla celów przesyłania przez nas informacji handlowych na temat naszych usług z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 202 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywana co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokonano transakcji.

Dla celu ochrony przed roszczeniami, jak również dochodzenia praw przez Investors TFI dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. - agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Investor PPK SFIO oraz będącym dostawcą Usługi, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania od Investors TFI potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

sprostowania Państwa danych osobowych - żądania od Investors TFI niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do sprostowania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji Pracowniczego Planu Kapitałowego .

usunięcia Państwa danych osobowych - żądania od Investors TFI niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji Pracowniczego Planu Kapitałowego.

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji Pracowniczego Planu Kapitałowego.

przenoszenia danych osobowych - otrzymania od Investors TFI Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych na adres podany powyżej.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania z Usługi i zawarcia Umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy świadczenia usługi. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymy­wać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 • Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Zamknij
/polityka-prywatnosci